Bostaden

Bostaden

Information om din bostad. Om skyldigheter och rättigheter som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst.

Vad innebär bostadsrätt?

Att äga en bostadsrätt innebär inte att man äger lägenheten. Det innebär medlemskap i en förening som ger rätten att nyttja bostaden under obegränsad tid. Därav namnet bostadsrätt. Så länge en medlem fullgör sina skyldigheter och så länge föreningen lever kan medlemmen aldrig förlora bostadsrätten. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger tillsammans fastigheten, det vill säga alla bostäder, lokaler, gemensamma utrymmen och eventuella uteplatser. Som medlem är du med och fattar beslut om hur huset ska skötas. Det görs vid den årliga ordinarie föreningsstämman eller vid en extra stämma. Stämmorna är föreningens högsta beslutande organ. Varje bostadsrätt har en röst, oavsett storlek på lägenhet och hushåll.
Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och ska se till att de beslut som medlemmarna fattar verkställs. Den väljs vid den ordinarie stämman av medlemmarna, som där också utser revisorer och valberedning.

Det är föreningens styrelse som godkänner nya medlemmar.

Precis som hyresgäster betalar hyra, måste den som har en bostadsrätt betala en avgift. Avgiften ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll av fastigheten och dessutom räntor och amorteringar på lån. Föreningen ska också sätta undan pengar för underhåll och reparation av fasader, trappor, stamledningar, avlopp med mera.

Som bostadsrättsinnehavare har du dels ansvar för lägenhetens skötsel, dels också ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten i stort. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är den enskildes ansvar och vad som är föreningens.

Föreningen ansvarar för:

 • fasader
 • yttertak
 • trapphus och hissar
 • vatten- och avloppsstammar
 • marken runt huset
 • källare och vind
 • elledningar
 • värmesystemet

Du som medlem ansvarar för:

 • tapeter
 • målning
 • golv
 • vitvaror i köket
 • tvättmaskin i lägenheten

Lägenhetsnummer

Varje lägenhet har ett unikt lägenhetsnummer.

Kod & Lås

Till lägenheten hör 3 st lägenhetsnycklar och 3 st taggar. Extra nycklar och extra taggar går att beställa.
Extranycklar kan du endast beställa hos Bysmeden Lås AB via styrelsen. Skicka mail till styrelsen där du anger namn, lägenhetsnummer och bild på befintlig nyckel (fram och baksida) där numren framgår tydligt. Ange även leveransadress och mobilnummer för sms-avisering.
Styrelsen kommer sedan bekräfta med vår ekonomiska förvaltare att du äger bostaden: tex. 37-0001. Efter detta lägger vi en beställning till vår nyckelleverantör. Kostnad för nyckel är ca 400 kr inkl frakt. Du betalar när du hämtar ut den med giltig id-handling på ICA.
Taggar beställer ni hos Carolina i Styrelsen genom att skicka ett mail med ert namn och lägenhetsnr till carolina@photocarolina.se. Taggarna kostar 300 kr och faktureras via hyresavin.

När ni tappat bort en tagg:
På taggens ena sida finns tre rader med siffror. Skriv upp R nummret på alla dem taggarna ni har kvar och skicka i ett mail till Brf Liljekonvaljen, tillsammans med namn och lägenhets nr. Ny tagg kostar 300 kr och faktureras via avgiftsavin.
ex. R 33344445, R 23334445 Gösta Göstasson, lgh 37-0001.

Behöver du nya fjärrkontroller till garaget kontaktar du Carolina i styrelsen genom att skicka ett mail till styrelsen.

Hyra ut

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand? Till att börja med behöver styrelsen få veta varför och hur länge. Skicka ett mail styrelsen och beskriv detta så tar styrelsen ett beslut.

Avtal upplatelseandrahand BRF aug 2015

Om styrelsen godkänner ska ni:
– se till att hyresgästen tar del av stadgarna och trivselreglerna, samt signerar dessa.
– fyll i avtal som finns här ovan.
– Lägg påskrivna dokument i styrelsens brevlåda, vid entrén på Våtmarksvägen 33.
– Om ni vill fortsätta att hyra ut lägenheten efter ett år behöver ni komma in med en ny ansökan.

På grund av tillkommande kostnader för föreningen i samband med hantering av andrahandsuthyrning. Debiterar föreningen 10% av ett prisbasbelopp/år.
Detta innebär:
Hyra ut i 6mån = 2225kr
Hyra ut i 1år = 4450kr
Hyra ut i 2år = 8900kr

Har du frågor är du välkommen att kontakta styrelsen.

Försäkring

Föreningen har en fastighetsförsäkring som täcker föreningens ansvar för byggnaden. Föreningen har även bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Den ger dig skydd mot t ex fukt- och brandskador som vanligtvis inte ingår i en vanlig hemförsäkring.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att du inte stör eller störs av dina grannar, särskilt nattetid mellan klockan 22-08. Det betyder att TV och musikanläggningar används så att dessa inte stör andra. Slå av även tekniska apparater som för oväsen som t ex tvätt- och diskmaskin.

Alla renoveringsarbeten/ommöblering/upphängning av tavlor mm som medför störande ljud får endast ske dagtid. Försök också undvika att slå i dörrar och prata högt i trapphus, på gården och utanför porten under denna tid.

Om du planerar att ha fest, informera dina grannar i förväg genom att lägga lappar i brevlådan och i porten. Har du behov av att fortsätta sent är det mer lämpligt att hyra en festlokal för ändamålet.

Boka jaktvillan här.

Vid eventuella störningar kontakta i första hand alltid den som stör. Försök hålla en god ton och en bra kommunikation för att lösa problemen på bästa sätt. Om störningarna fortsätter kontakta styrelsen.

Underhåll

Du har, som ägare till bostadsrätten, ansvar för att underhålla din lägenhet. Om något som kan påverka dina grannar går sönder, måste du se till att det repareras. Det gäller särskilt läckageskador.

Om du bygger om, får du inte förvara byggavfall i trapphuset, på gården mm.Om dessa utrymmen blir smutsiga till följd av ombyggnaden, är du skyldig att ordna med städning. Om du använder hantverkare, så gäller samma regler för dem som om du själv bygger om. De får inte lämna byggsopor i allmäna utrymme och bör undvika att lämna fimpar på gården eller utanför portarna. Grovsoporna ska köras till närmaste återvinningscentral eller förvaras i sk ”big bags” på trottoaren/utanför porten (OBS! tillstånd krävs).

Brandskydd

Gör en kontroll av brandvarnaren minst en gång i kvartalet och när du har varit hemifrån en längre tid. Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen. Brandvarnarens siren ska då ljuda. Undvik att avlägsna brandvarnaren från sin plats, eller att plocka bort batteriet.

Varje hushåll bör ha en brandsläckare också. Ta reda på hur brandsläckaren fungerar och förvara den lättåtkomligt.

Balkonger

Vid inflyttning 2015 skapades en tillfällig balkonggrupp som träffade flera leverantörer, jämförde produkter, garantier, priser och helhetskänsla hos de olika leverantörerna.
De valde sedan att gå vidare med Sakke balkongkonsult då de gav oss bäst känsla samtidigt som priset var fördelaktigt för samtliga, i snitt sparar varje person ca 10 000 kr beroende på vilken balkongstorlek man har.
Sakke sökte senare bygglov för föreningen och glasade in balkonger till de medlemmar som var intresserade.
Om du vill glasa in din balkong ber vi dig kontakta Sakke Balkongkonsult AB.

Uppsättning av presienner

Det har uppstått problem vid montering av persienner så här kommer en anvisning om hur det ska ske så att er balkongdörr inte skadas.
“För att det ska funka att montera persienner måste man använda ett beslag upptill i bågen så att persiennen kommer ner något. För att beslaget ska passa måste man klippa av lite på glaslisterna upptill som håller glaskassetteten så att beslaget blir centrerad & persiennlamellerna går fritt.” Viktigt att ni informerar er persiennleverantör om detta som även är den som tillhandahåller beslaget.

Grillning

Grillning och dylikt är tillåtet med el- gasolgrill på balkonger och uteplatser. Medlem är ansvarig för skada orsakad på grund av slarv eller ovarsamhet.
Det är viktigt att gasol förvaras på ett korrekt sätt.

Nedan följer ett utdrag från sidan 8-9 ur broschyren Gasol-för-hem-och-fritidsmiljö från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:

Förvaring i flerbostadshus

I flerbostadshus får gasolbehållare med volym på vardera mindre än 5 liter (blå campingbehållare) förvaras. Behovet av gasol avgör antal behållare. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en behållare för drift och en i reserv. I normalfallet blir detta två behållare med mindre än 5 liter vardera.

Förvaring på icke inglasad balkong

Det lämpligaste stället att förvara gasolbehållare i flerbostadshus är på en balkong, under förutsättning att den inte är inglasad. På en öppen balkong får behållarstorleken P11 (max 30 liter) förvaras. Om man vill kan behållarna förvaras i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot väder och vind.

Förvaring på inglasad balkong

För en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inom- hus. Det innebär att gasolbehållare med volymen högst 5 liter får förvaras där.

Förvaring i vinds- och källarförråd och garage

Förvaring av gasolbehållare i vinds- och källarförråd och flerbils- garage är förbjudet.”

Kondens på fönster

Utvändig kondens är ett naturligt fenomen som kan uppstå på alla ytor om ytans temperatur faller under den omgivande luftens daggpunkt*. Exempelvis på morgonen efter en klar natt får man ofta sätta på vindrutetorkarna i bilen för att ta bort kondensen. Samma sak kan hända på fönstren om nedkylningen från himlen och den omgivande luften inte kompenseras av värmeförlusterna genom isolerrutan. Moderna fönster har rutor med så god isolering (lågt U-värde) att detta kan inträffa under vindstilla och molnfria nätter. Om du får utvändig kondens på dina fönster är det alltså ett kvitto på att du har gjort ett bra val av fönster. För att det ska uppstå utvändig kondens på ett välisolerat fönster krävs, förutom en vindstilla och molnfri natt, även låg utomhustemperatur, hög luftfuktighet och fri sikt från fönstret mot himlen. Ett lätt val kan man tycka, särskilt som utvändig kondens inte är mer skadligt för fönstret än en regnskur. Det är framför allt på våren och hösten som det här naturliga fenomenet uppstår då och då under klara nätter. Kondensen stannar kvar under morgontimmarna men när värmen stiger försvinner den alltid.
* Daggpunkt är den temperatur, för ett visst tryck och en viss luftfuktighet,där vattenånga kondenseras (dvs fukt frigörs ur luften i form av små
vattendroppar på kalla ytor).
Källa: elitfonster.se

Värme och ventilation

Huset är anslutet till ett fjärrvärmenät. Uppvärmning sker med vattenburna radiatorer. Lägenheterna har mekanisk frånluftsventilation och tilluft via friskluftsintag.

Värmen är alltid på, när yttertemperaturen går under 16 grader börjar värmen cirkulera. I varje element sitter en termostat som styr så att det ska vara 20-21 grader i lgh och om det är så varmt kan det bli så att man upplever det som att elementet inte fungerar. I de fall där värmen inte når upp till 20-21 grader så kan det vara så att elementen behöver luftas eller att termostaten kärvat ihop under sommaren.

Om man upplever det som kallt i lgh ska man mäta temperaturen 1 m in från vägg/fönster och 1 m upp golvet, har man 20-21 grader är det ok. Är det kallare så kontaktar man Cityförvaltning som kommer med ett förfinat mätinstrument. Kommer det en snabb köldknäpp blir det naturligtvis en viss fördröjning innan värmen kommer upp vilket man måste vara medveten om.

Elinstallation

Lägenheterna är anslutna till ett gemensamt abonnemang för elkraft. I varje lägenhet finns en gruppcentral monterad med automatsäkringar och jordfelsbrytare samt separat undermätare för elkraft.

Varje lägenhet betalar varje månad för en förbestämt schablonförbrukning. Sedan görs det årligen en avstämning av faktiskt elförbrukning och betald schablonförbrukning. Mellanskillnaden debiteras eller krediteras lägenheten.

Lägenheterna har förberetts för leverans av telefon och bredband via fiber, med tillhörande uttag. Kabel-tv med grundutbud ingår i månadsavgiften.

TV, bredband och telefoni

Bredband, tv och telefoni levereras från Ownit Broadband AB.

Ownit erbjuder kostnadsfri kundtjänst där abonnenterna kan få hjälp med:

 • Installationsstöd
 • Faktureringsfrågor
 • Uppsägning/Flytt
 • Felavhjälpning

Som kund till Ownit kopplas du alltid direkt till personlig service, tel. 08-525 073 00.
Öppettider:

 • Måndag – Fredag 8–22
 • Lördag – Söndag 10–19

Du kan även nå Ownit per e-post på info@ownit.se

Namnskyltar

Ändringar av namnskyltar i porten, utanför dörren och på postlådan vid inflytt av nya medlemmar samt vid namnbyte utförs av vår fastighetsförvaltare Cityförvaltning.

Bopärm

Till varje lägenhet ska det finnas en lägenhetspärm som skapades när huset byggdes och de första boende i lägenheten flyttade in. All dokumentation finns även digitalt under sektionen dokument.
Bopärmen tillhör lägenheten och ska lämnas kvar vid överlåtelse.

Tips!

 • Diska fettfilter till spiskåpa varannan månad
 • Testa jordfelsbrytare 1-2 gånger per år
 • Testa brandvarnare, byt batteri 1-2 gånger per år
 • Rengör filter, tvättmedelsfack, trumma och gummilist på tvättmaskin vid behov
 • Rengör filter till vattenanslutning och vattenpump i tvättmaskin 1-2 gånger per år
 • Rengör luddfilter och töm vattenbehållaren i torktumlare efter varje använding
 • Rengör kondensor i torktumlare 3-4 gånger per år
 • Rengör filter, trumma och gummilist på torktumlare vid behov
 • Smörj gångjärn och lyftmekanism på duschväggar 1-2 gånger per år
 • Se över innerdörrar 1-2 gånger per år
 • Lufta radiatorerna 1 gång per år
 • Kontrollera att inga golvbrunnar är täppta eller uttorkade. Åtgärda genom att rensa, respektive spola vatten regelbundet
 • Smörj in fönterbänkar av sten med såpa 3-4 gånger per år
 • Rengör ventilationsdonen 2 gånger per år.

Tilluftsdon och rengöring:

Tilluftsdon ska endast rengöras på utsidan.  Skruva inte på skivan för då ändrar man på volymen av luft som strömmar in i lägenheten. Det är extremt viktigt att man inte ändrar inställning, det kan räcka med att en bostadsinnehavare ändrar inställning och ett helt trapphus kan få obalans med ventilationen.

Frånluftsdon och rengöring:

Frånluftsdon plockas ned, hela delen med ram, som man sköljer av och rengör med diskmedel. Sedan ska man även göra rent i röret där man tar bort damm och smuts med borste eller dammsugare. Sätt sedan tillbaka genom att fästa metallring i första skåran i röret.