Trivselregler

TRIVSELREGLER FÖR BRF LILJEKONVALJEN I JÄRVASTADEN

För dessa trivselregler gäller att:

 • De är komplement till lagar och stadgar
 • Överträdelse kan medföra förverkande av nyttjanderätt av lägenhet som innehas med bostadsrätt
 • Styrelsen beslutar om och antar trivselregler
 • Grundläggande respekt och hänsyn skall visas grannar emellan med stöd av 7 kap i bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Allmänt

 1. Bostadsrättshavaren skall vara aktsam om och väl vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.
 2. Fastighetsskötaren/lokalvårdaren, vice värden eller alternativt styrelsen skall omedelbart kontaktas om det uppstår händelse eller skada som genast måste åtgärdas.
 3. I lägenheten (bostad + lokal) får inte utföras sådant arbete som kan störa, speciellt nattetid, övriga bostadsrättshavare. Bostadsrättshavare får inte heller bedriva yrkes- eller affärsverksamhet, utan styrelsens medgivande.
 4. Medlem skall följa bestämmelserna beträffande kontroll av ohyra, samt vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till vice värden eller styrelsen.
 5. Förvaring av brandfarligt gods i lägenhet och lägenhetsförråd skall begränsas enligt Lagen 1988:868 om brandfarliga och explosiva varor.
 6. Antenner och paraboler får inte uppsättas utan styrelsens godkännande.
 7. Föreskrifter angående kabel-TV/bredband skall följas noggrant.
 8. Vid användning av gemensamma utrymmen är medlem skyldig att rätta sig efter de föreskrifter om utrustning och ordning som anslagits i dessa utrymmen.
 9. Bygglov för inglasning av balkonger kan sökas av bostadsrättsföreningen när projektet färdigställts. En särskild arbetsgrupp kan handlägga frågan vidare.
 10. Torkmattor med mera får inte läggas framför lägenhetens entrédörr. Styrelsen ska godkänna enhetliga dörrskyltar för lägenhetsdörrar.
 11. Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att de ej för oljud, förorenar eller skadar föreningens eller annan enskild medlems egendom. Kräldjur är inte tillåtet. Lösspringande hund är ej tillåtet inom föreningens fastighet.
 12. Källsortering skall ske enligt anvisningar. Paketera sopor och dylikt väl innan de läggs på därför avsedd plats. (Se separat instruktion.)

Hänsyn till grannar

 1. Visa extra hänsyn till dina grannar efter 2200 och före 0800. Tänk på att t.ex. höga volymer på musikanläggning/TV, användning av tvättmaskin/torktumlare/diskmaskin, användning av borrmaskin och dylikt stör dina grannar. Stäng balkongdörrar och fönster. Undvik även på gården skrik och skrän, mopeder med mera.
 2. Mattor, kläder eller dylikt får inte piskas på balkonger/terrasser, i entréer, i trappor eller rengöras från fönster. Till mattor rekommenderas dammsugning.
 3. I trapphus/gemensam hall/på gården får ingenting förvaras (som t.ex. skräp, barnvagnar, packlådor, cyklar, övervintrande blommor etc.) enligt gällande lagstiftning.
 4. Risk finns för brand, rökutveckling och behov finns då för snabb evakuering. Uppställning av cyklar, barnvagnar m.m. får endast ske i därför anvisade utrymmen eller inom egen lägenhet/balkong.
 5. Cigarettfimpar/snusdosor, skräp o. dyl. får inte kastas i gemensamma utrymmen eller på gården.
 6. Rökning får inte förekomma i allmänna utrymmen.
 7. Grillning och dylikt är tillåtet endast med el- samt gasolgrill.
 8. Medlem är ansvarig för skada orsakad på grund av slarv eller ovarsamhet.

Gårdar och vägar

 1. Tillstånd för all form av skyltning/affischering in- och utvändigt skall begäras. Tillstånd ska skriftligt utfärdas av styrelsen.
 2. Undvik att gå och cykla över gräsmattor och planteringar.
 3. Anvisat skötselområde vid uteplats sköts av respektive bostadsrättshavare. Alla införskaffningar till skötselområdet ska först godkännas av styrelsen. Balkong skottas vid behov. Blomlådor ska hängas på insidan av balkongräcket.
 4. Undvik tomgångskörning och onödigt störande motorljud mellan 22:00-08:00.
 5. Uppställning av fordon och parkering är förbjudet på andra ytor än garage-/bilplatser.
 6. Garage-/bilplatser skall nyttjas enbart för förvaring av personbilar. Inget i övrigt får uppsättas på vägg eller tak eller förvaras vid platsen.
 7. Brandsyn sker av styrelsen tillsammans med företrädare för brandmyndighet.
 8. Bostadsrättshavaren med familj samt gäster och de som inrymts i lägenheten ska känna till och följa samtliga föreskrifter som utfärdas och meddelas ut samt anslås från styrelsen.
 9. Bostadsrättshavaren ska före inflyttning teckna och upprätthålla hemförsäkring.